6V系列电源适配器


6V插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引


型号 输出 型号 输出
ABT001060 6V100MA电源适配器 ABT021060 6V2100MA电源适配器
ABT002060 6V200MA电源适配器 ABT022060 6V2200MA电源适配器
ABT003060 6V300MA电源适配器 ABT023060 6V2300MA电源适配器
ABT004060 6V400MA电源适配器 ABT024060 6V2400MA电源适配器
ABT005060 6V0.5A电源适配器 ABT025060 6V2.5A电源适配器
ABT006060 6V600MA电源适配器 ABT026060 6V2600MA电源适配器
ABT007060 6V700MA电源适配器 ABT027060 6V2700MA电源适配器
ABT008060 6V800MA电源适配器 ABT028060 6V2800MA电源适配器
ABT009060 6V900MA电源适配器 ABT029060 6V2900MA电源适配器
ABT010060 6V1A电源适配器 ABT030060 6V3A电源适配器
ABT011060 6V1100MA电源适配器 ABT031060 6V3100MA电源适配器
ABT012060 6V1200MA电源适配器 ABT032060 6V3200MA电源适配器
ABT013060 6V1300MA电源适配器 ABT033060 6V3300MA电源适配器
ABT014060 6V1400MA电源适配器 ABT034060 6V3400MA电源适配器
ABT015060 6V1.5A电源适配器 ABT035060 6V3.5A电源适配器
ABT016060 6V1600MA电源适配器 ABT036060 6V3600MA电源适配器
ABT017060 6V1700MA电源适配器 ABT037060 6V3700MA电源适配器
ABT018060 6V1800MA电源适配器 ABT038060 6V3800MA电源适配器
ABT019060 6V1900MA电源适配器 ABT039060 6V3900MA电源适配器
ABT020060 6V2A电源适配器 ABT040060 6V4A电源适配器

(1-20 19 21-33 34-40)


6V桌面式电源适配器型号与输出规格对照索引