9V系列电源适配器


9V插墙式电源适配器型号与输出规格对照索引


型号 输出 型号 输出
ABT001090 9V100MA电源适配器 ABT021090 9V2100MA电源适配器
ABT002090 9V200MA电源适配器 ABT022090 9V2200MA电源适配器
ABT003090 9V300MA电源适配器 ABT023090 9V2300MA电源适配器
ABT004090 9V400MA电源适配器 ABT024090 9V2400MA电源适配器
ABT005090 9V0.5A电源适配器 ABT025090 9V2.5A电源适配器
ABT006090 9V600MA电源适配器 ABT026090 9V2600MA电源适配器
ABT007090 9V700MA电源适配器 ABT027090 9V2700MA电源适配器
ABT008090 9V800MA电源适配器 ABT028090 9V2800MA电源适配器
ABT009090 9V900MA电源适配器 ABT029090 9V2900MA电源适配器
ABT010090 9V1A电源适配器 ABT030090 9V3A电源适配器
ABT011090 9V1100MA电源适配器 ABT031090 9V3100MA电源适配器
ABT012090 9V1200MA电源适配器 ABT032090 9V3200MA电源适配器
ABT013090 9V1300MA电源适配器 ABT033090 9V3300MA电源适配器
ABT014090 9V1400MA电源适配器 ABT034090 9V3400MA电源适配器
ABT015090 9V1.5A电源适配器 ABT035090 9V3.5A电源适配器
ABT016090 9V1600MA电源适配器 ABT036090 9V3600MA电源适配器
ABT017090 9V1700MA电源适配器 ABT037090 9V3700MA电源适配器
ABT018090 9V1800MA电源适配器 ABT038090 9V3800MA电源适配器
ABT019090 9V1900MA电源适配器 ABT039090 9V3900MA电源适配器
ABT020090 9V2A电源适配器 ABT040090 9V4A电源适配器

(1-13 14-15 16-25 26-35-40)


9V桌面式电源适配器型号与输出规格对照索引